Village.org.in
Angjangyang - Angphang - Aopao - Chaoha Chinglen - Chaoha Chingnyu - Chen - Chenloisho - Chenmoho - Chenwetnyu - Chingkao Chingha - Chingkao Chingnyu - Chinglong - Choknyu - Jakphang - Langmeang - Longching - Mohong - Ngangching - Sowa - Sowa Changle ( New Recognised) - Wangti - Goching - Hongphoi - Lampong Sheanghah - Leangnyu - Longha - Longphaoh - Mon - Oting - Phuktong - Pongkong - Shangnyu - T / Chingha - T / Chingkho - T / Chingnyu - Toimei - Wangla - Longwa - Longwawasa - Longzang - Nyahnyu - Nyasa - Phomching - Pukha - Shengha Chingnyu - Shengha Mokok - Shengha Tangten - Shengha Wamsa - Tang - Wetting - Yuching - Jaboka - Nokyan - Nokzang - Lannyu - Lapa - Loakho - Loakhun - Longlem - Longting - Neitong - Ngangting - Sangsa - Tela - Tingalibam - Tizit - Yanpan - Zakho - Zangkham - Bumei - Changlangshu - Changld - Changnyu - Kenjenshu - Maneakshu - Pesao - Shennyu ( Shingnyu) - Tamkong - Tobu - Ukha - Wangshu ( Shamnyu) - Yakshu - Yei - Yonghong - Yongkhao - Chingdang - Chingphoi - Hotahoti - Kongan - Lamphang Tiru - Namthai - Shiyong - Tanhai - Upper Tiru - Wakching - Wanching -